Stockholm_20Throw_20130x200_20cm-Throw-00-1212-0824_20Pebbel_20Green-2_1280x719