Stockholm_20Throw_20130x200_20cm-Throw-00-1212-0821_20Stone_20Blue-1_1799x1628